Persoonlijke aandacht

Leerlingvolgsysteem
KOE wil ouders/verzorgers altijd helder informeren over de ontwikkelingen van hun kind. Wij volgen onze leerlingen zo goed mogelijk en werken ondermeer met een (leerling)dossier.

Bij de kleuters gaat het vooral om luisteren en observeren; niet alleen als zij ‘werkjes’ doen (opdrachten en taken), maar ook tijdens het spelen. Daarnaast kan er een toets worden afgenomen.  Vanaf groep 3 zijn er (leer)toetsen. Naast de toetsen van onze methoden gebruiken we ook andere toetsen, zoals CITO-toetsen. Daarnaast blijft observatie belangrijk.

Leerlingdossier
Voor elke leerling houden we een dossier bij over de ontwikkeling en de leervorderingen. Dit is onderdeel van ons leerlingvolgsysteem (CITO-leerlingvolgsysteem). Het leerlingvolgsysteem is belangrijk voor het tijdig signaleren van leer- en/of gedragsproblemen, zodat we adequate hulp kunnen bieden. Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers het dossier van hun kind inzien. Dat kan op persoonlijke afspraak via de interne begeleiders van de school. Wat betreft de privacy: elk dossier wordt vernietigd vijf jaar nadat het kind de school verlaten heeft.

Dyslexie en Kurzweil
Vijf tot tien procent van de mensen heeft te maken met dyslexie. Deze talige beperking (ook woordblindheid genoemd) is genetisch bepaald en treft meer jongens dan meisjes. Dyslexie geeft problemen met leesvaardigheid en spellen en vaak ook met begrijpend lezen, teksten schrijven en vreemde talen. Bovendien beïnvloedt dyslexie de studievaardigheden en het vermogen om te structureren/ordenen.

Gelukkig zijn er goede hulpmiddelen en programma’s om dyslexie te kunnen compenseren, zoals de methode Kurzweil. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen hun talenten toch optimaal kunnen ontplooien. Ons onderwijs sluit daarbij zoveel mogelijk aan op hun capaciteiten.

Alle KOE-scholen werken met Kurzweil, dat ook beschikbaar is voor iPad. Kurzweil is de beste dyslexiesoftware voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor een gering bedrag kunnen wij ouders een thuislicentie bieden, zodat het kind ook thuis met Kurzweil kan werken.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij