Steunpunt KOE

Als interne steun niet genoeg is, kan externe hulp een volgende stap zijn. De interne begeleider meldt de leerling aan bij het Steunpunt KOE. Hier werkt een team met twee schoolpsychologen, een orthopedagoog, een gespecialiseerde interne begeleider en een administratieve kracht. Dit team beoordeelt of nader onderzoek nodig is naar de handelingsverlegenheid van de school en de problematiek rond de leerling. Men kan dan een observatie en/of onderzoek inplannen, als basis voor een plan van aanpak voor de begeleiding van de leerling.

Arrangementen basisonderwijs
Als we de beoogde doelen niet bereiken en de ontwikkeling van het kind nog niet verbetert, kunnen we een steunarrangement aanvragen. Er zijn twee opties: intern of extern.

1. Interne arrangementen basisonderwijs
Dit arrangement is voor leerlingen die zich - ondanks extra hulp en ondersteuning - onvoldoende ontwikkelen. Het is een tijdelijke voorziening, die kan bestaan uit:

- toegevoegde ondersteuning voor leerkracht en/of leerling
- budget voor de school om de ondersteuning zelf te organiseren
- beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool voor leerlingen met een   
  handicap
- plaatsing in de plusklas
- plaatsing in de schakelklas
- plaatsing in de inter-zuilaire opvangklas (IOK)
- (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool

2. Externe arrangementen
Bij een extern arrangement gaat het om een tijdelijke plaatsing op een andere school. Deze arrangementen lopen via het samenwerkingsverband 23.02 en worden begeleid door het Steunpunt en de commissie van arrangementen in Enschede.

- speciaal basisonderwijs (SBO)

Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) binnen het samenwerkingsverband.

- speciaal onderwijs (SO)
Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het samenwerkingsverband.

Schoolverpleegkundige en wijkcoach
Elke KOE-school werkt samen met een schoolverpleegkundige; zowel de school als de ouders kunnen een beroep doen op deze schoolverpleegkundige. Ook kan de school een wijkcoach inzetten. De wijkcoach is verbonden met het wijkteam, dat samenwerkt met specialisten van onder andere maatschappelijk werk en jeugdzorg.

Externe ondersteuning
Steeds vaker vragen ouder(s)/verzorger(s) of de school extra ondersteuning voor hun kind kan organiseren. Soms schakelen ouders op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp in. Daar gelden wel wettelijke regels voor.

De wet bepaalt dat het onderwijs tijdens de onderwijstijd door de eigen school moet worden gegeven. Alleen bij medische indicatie of als extra hulp aantoonbaar onmisbaar is, mogen kinderen gebruik maken van externe ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan Remedial Teaching. Natuurlijk zijn goede afspraken noodzakelijk om het schoolverzuim tot een minimum te beperken. De schooldirecteur beoordeelt dit per situatie.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij