Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Bovenschools - overkoepelend voor alle KOE-scholen – is er de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zijn zowel de leerkrachten als de ouders vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse onderwerpen, zaken die gelden voor alle KOE-scholen. Zoals bestuursformatiebeleidsplannen, het financieel beleidsplan en de vakantieroosters. De GMR Ouders/Verzorgers zijn een belangrijke en waardevolle geleding binnen KOE. Naast een directe (informele) inbreng op de school hebben zij ook formele inbreng, op bestuursniveau via medezeggenschap. 

Advies- en instemmingsrecht
De GMR heeft advies- of instemmingsrecht bij een groot aantal kwesties. Uiteraard neemt het schoolbestuur de adviezen van de GMR altijd in acht, maar de adviezen zijn niet bindend. Het bestuur hoeft een GMR advies niet per se over te nemen.

Dit ligt anders bij het instemmingsrecht. Dat speelt bijvoorbeeld bij voorgenomen besluiten; zonder instemming van de GMR kan een voorgenomen besluit niet worden doorgevoerd.

De GMR vergadert zes keer per jaar op het bestuursbureau aan de Moutlaan. Voor informatie, of specifieke vragen aan of over de GMR kunt u contact opnemen via: gmr@skoe.nl

Concept Werkplan GMR 2023-2024.pdf
Werkplan GMR 2021-2022.pdf
Jaarverslag GMR 2021-2022pdf

disclaimer sitemap  Aangesloten bij