INTERNE ZORGSTRUCTUUR OP SCHOOL 

Elke KOE-school heeft haar eigen zorgstructuur. Hieronder kunt u lezen hoe deze zorgstructuur is vorm gegeven. Met andere woorden; hoe wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd?

 

Leerlingvolgsysteem 

KOE wil ouders altijd helder informeren over de ontwikkelingen van hun kind.

Bij de kleuters gaat het vooral om luisteren en observeren; niet alleen als zij ‘werkjes’ doen (opdrachten en taken), maar ook tijdens het spelen. Daarnaast kan er een toets worden afgenomen. Vanaf groep 3 zijn er (leer)toetsen. Naast de toetsen van de methoden worden er ook andere toetsen gebruikt, zoals CITO-toetsen. Daarnaast blijft observatie belangrijk.

Leerlingdossier

 Voor elke leerling wordt er op school een dossier bijgehouden over de ontwikkeling en de leervorderingen. Dit dossier bestaat minimaal uit het leerlingvolgsysteem (resultaten van de CITO-toetsen) en Dot.com (basisgegevens en gespreksverslagen). Elke school is vrij in de keuze over hoe het dossier vorm te geven. Natuurlijk kunt u als ouders het dossier van uw kind inzien. Dat kan op persoonlijke afspraak via de IB’ers van de school. Wat betreft de privacy: elk dossier wordt vernietigd vijf jaar nadat uw kind de school verlaten heeft.

Consultatieve leerlingenbespreking

Een aantal keer per jaar krijgt de school bezoek van een schoolpsycholoog/orthopedagoog van het Steunpunt KOE. Deze specialist bespreekt - samen met de IB’er, een consulent van het speciaal basisonderwijs en de leerkracht - welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Zowel de individuele leerling, als de groepsprocessen worden beoordeeld. Met als belangrijkste vragen: ‘Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen? En hoe kan de leerkracht daar het beste bij aansluiten?’. Vaak kunnen deze interne specialisten (de schoolpsycholoog/orthopedagoog en de collegiale consulent) de leerkracht helpen met praktische handreikingen. Ouders worden ingelicht op het moment dat hun kind wordt besproken en hiervan krijgen zij een mondelinge terugkoppeling via de IB’er en/of de leerkracht.

 

Schoolverpleegkundige en wijkcoach

Elke KOE-school werkt samen met een schoolverpleegkundige en schoolarts; zowel de school als u als ouders kunnen een beroep doen op deze schoolverpleegkundige. Ook kan de school een wijkcoach inzetten. De wijkcoach is verbonden met het wijkteam, dat samenwerkt met specialisten van onder andere maatschappelijk werk en jeugdzorg.

disclaimer sitemap  Aangesloten bij